Tra&basa số 28
Số ra tháng 3 - 4/2015
28/05/2015
Tra&basa số 27
Số ra tháng 1 - 2/2015
28/05/2015
Tra&basa số 26
Số ra tháng 11 - 12/2014
28/05/2015
Tra&basa số 25
Số ra tháng 9-10/2014
06/11/2014
Tra&basa số 24
Số ra tháng 7-8/2014
06/11/2014
Tra&basa số 23
Số ra tháng 5-6/2014
06/11/2014
Tra&basa số 22
Số ra tháng 3-4/2014
28/10/2014
Con tôm số 28
Xuất bản tháng 2 năm 2014
10/04/2014
Tra&Basa số 20
Số ra tháng 11-12/2013
26/02/2014
Tra&Basa số 19
Số ra tháng 9-10/2013
23/10/2013
Tra&Basa số 18
Số ra tháng 5-6/2013
24/09/2013
Địa chỉ cần biết