Thủy sản Việt Nam số 8 - 2015 (207)
Thủy sản Việt Nam số 8 - 2015 (207)
Xuất bản ngày 16/4/2015
28/05/2015
- Tạp chí Thủy sản Việt Nam phát hành tháng 2 kỳ trên toàn Quốc, xuất bản ngày 01 và 16 hàng tháng
- In 4 màu, 60 trang, kích thước 24,5cm x 31,5cm
- Giá bán 15.000 VND
  Trân trọng!

Click đặt mua ấn phẩm!

Các ấn phẩm cùng loại

Con Tôm số 14(09/01/2013) Tra&Basa số 16(09/01/2013) Thủy sản Việt Nam số 23 (150)(09/01/2013) Thủy sản Việt Nam số 1 (152)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 2 (153) (25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 3+4 (154-155)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 5 (156)(25/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 6 (157)(28/03/2013) Thủy sản Việt Nam số 7 (158)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 8 (159)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 9 (160)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 10 (161)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 11 (162)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 12 (163)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 13 (164)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 14 (165)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 16 (167)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 17 (168)(24/09/2013) Thủy sản Việt Nam số 18 (169)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 19 (170)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 20 (171)(23/10/2013) Thủy sản Việt Nam số 21 (172)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 22 (173)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 23 (174)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 24 (175)(26/02/2014) Xuất bản ngày 1/1/2014 (26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 2 - 2014 (177)(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số Tết 2014(26/02/2014) Thủy sản Việt Nam số 5 - 2014 (180)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 6 - 2014 (181)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 7 - 2014 (182)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 8 - 2014 (183)(23/04/2014) Thủy sản Việt Nam số 9 - 2014 (184)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 10 - 2014 (185)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 11 - 2014 (186)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 12 - 2014 (187)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 13 - 2014 (188)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 14 - 2014 (189)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 15 - 2014 (190)(28/10/2014) Thủy sản Việt Nam số 16 - 2014 (191)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 17 - 2014 (192)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 18 - 2014 (193)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 19 - 2014 (194)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 20 - 2014 (195)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 21 - 2014 (196)(06/11/2014) Thủy sản Việt Nam số 22 - 2014 (197)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 23 - 2014 (198)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 24 - 2014 (199)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 1 - 2015 (200)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 2 - 2015 (201)(21/01/2015) Thủy sản Việt Nam số 4 + 5 - 2015 (203+204)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 3 - 2015 (202)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 6 - 2015 (205)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 7 - 2015 (206)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 9 - 2015 (208)(28/05/2015) Thủy sản Việt Nam số 12 - 2017 (259)(16/06/2017)
Địa chỉ cần biết