Các cơ quan ban hành
Báo cáo kết quả nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối, sử dụng và kiểm soát thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
(14/09/2016)
Số/ ký hiệu: EU-MUTRAP03
Loại văn bản: Báo cáo
Ngày ban hành: 01/04/2016
File đính kèm: Báo cáo kết quả nghiên cứu quá trình sản xuất, phân phối, sử dụng và kiểm soát thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản 140916031057Output 3-EU24.pdf

Văn bản liên quan

Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Về quản lý giống thủy sản(04/06/2013) Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên (04/06/2013) Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng(04/06/2013) Thông tư số 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về Đăng kiểm viên tàu cá(04/06/2013) Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(04/06/2013) Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(04/06/2013) Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối(02/04/2013) Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch(02/04/2013) Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản(20/02/2013) Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại việt nam(20/02/2013) Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối(20/02/2013) Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản(20/02/2013) Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuấtkinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản(20/02/2013) Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổ(20/02/2013) Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú ycơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản(20/02/2013)
Địa chỉ cần biết