Đăng ký làm hội viên nghề cá Việt Nam

Để đăng ký làm Hội viên nghề cá Việt Nam, xin mời tải xuống mẫu đơn dưới đây:

15/03/2013 Đơn xin gia nhập Hội Nghề cá Việt Nam: (Click để Tải xuống)
Bản điều lệ Hội Nghề cá Việt Nam

I. Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hội, Nghị quyết của đại hội và các quy định khác của Hội. Thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghề cá.

2. Tích cực sản xuất kinh doanh và công tác, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

3. Đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên, giữa hội viên với nông, ngư dân, phát triển hội viên mới góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh .

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động và sinh hoạt của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Hội giao.

5. Đóng lệ phí gia nhập Hội và hội phí đầy đủ, đúng hạn quy định .


II.Quyền lợi của hội viên

- Được cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình sản xuất, kinh doanh, thị trường,  khoa học kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan .

- Được cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; được tư vấn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; được tham quan học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước .

- Được hưởng sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước do Hội vận động theo quy định của pháp luật.

- Thông qua Hội, hội viên được quyền đề xuất, kiến nghị các vấn đề của cá nhân, đơn vị đến các cơ quan Nhà nước và các tổ chức có liên quan.

- Được biểu quyết các vấn đề của Hội; được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chấp hành và các tổ chức, chức vụ khác của Hội; có quyền thảo luận, chất vấn, phê bình các công việc của Hội .

- Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và trong công tác Hội .

Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức trừ các quyền ứng cử , bầu cử và biểu quyết .


III. Thủ tục chấm dứt tư cách hội viên
1. Hội viên (cá nhân, hội viên tập thể) muốn tự nguyện xin ra khỏi Hội phải làm đơn gửi cho Ban Chấp hành Hội. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành thông báo chấp nhận .

2. Hội viên cá nhân bị tước quyền công dân thì đương nhiên xoá tên khỏi danh sách hội viên .
3. Hội viên bị khai trừ trong các trường hợp :
- Làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Hội .
- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và các quy định của Hội .
-  Không đóng hội phí 01 năm
4. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 số Uỷ viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hội ký .Địa chỉ cần biết