Giới thiệu sách
Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản
Tác giả: Nguyễn Tử Cương
Năm xuất bản: 10/04/2014
Bách khoa thủy sản: Tri thức thủy sản Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 22/04/2014
Địa chỉ cần biết