Các cơ quan ban hành
Loại văn bản
Tìm văn bản Danh mục
Số/ ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Tiêu đề của văn bản
26/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 22/05/2013 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Về quản lý giống thủy sản
25/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 10/05/2013 Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên
04/2013/TT-BGTVT Thông tư 01/04/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng
13/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 20/03/2013 Thông tư số 13/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về Đăng kiểm viên tàu cá
09/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 31/01/2013 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
08/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 31/01/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
02/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 05/01/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối
61/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 13/11/2012 Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch
28/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 28/06/2012 Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
25/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 22/06/2012 Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại việt nam
54/2011/TT-BNNPTNT Thông tư 03/08/2011 Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối
53/2011/TT-BNNPTNT Thông tư 02/08/2011 Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
1
2
Địa chỉ cần biết