Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp thêm hội viên tập thể mới

Thứ Ba - 17/11/2015 11:47 Ngày 13/11/2015, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HCN công nhận Công ty TNHH San Do là đơn vị hội viên tập thể.

Công ty TNHH San Do được thành lập năm 2004, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, sản xuất, mua bán, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, giống thủy sản, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải…

Là thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty TNHH San Do được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ và các quy định khác của Hội. Việc trở thành thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam sẽ giúp Công ty có điều kiện được chia sẻ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại…

Tuấn Khang
Địa chỉ cần biết